Privacy Policy

Bar Botaniek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Bar Botaniek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website. Bij het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens voor beheer en analyse van de website, direct marketing en om u op de hoogte te houden via nieuwsbrief of uitnodiging.

Bar Botaniek kan vragen om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een verzoek indient bijvoorbeeld om informatie te ontvangen, om te worden uitgenodigd voor onze evenementen of indien u andere vragen of verzoeken indient. Deze informatie kan contactgegevens (bijv. naam, e-mail, telefoon…) en informatie met betrekking tot uw verzoek omvatten. In dergelijke gevallen zal Bar Botaniek uw informatie uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en beantwoording van uw vraag of verzoek. Bar Botaniek kan ook uw toestemming vragen om deze informatie te verwerken voor andere doeleinden die zij dan uitdrukkelijk zal communiceren.

Hebt u ingestemd voor het ontvangen van nieuwsbrief of uitnodiging, dan machtigt u Bar Botaniek om uw reacties op onze communicaties op te volgen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring,
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 5. Geen persoonsgegevens door te geven aan de andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn,
 6. Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bar Botaniek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:

Bar Botaniek
Buro Bernard BV
Koningin Astridlaan 62
8930 Lauwe
+32 473 47 03 08
info@barbotaniek.be

 

Verstrekking aan derden

Bar Botaniek kan uw persoonsgegevens meedelen aan haar distributeurs en aan dienstverleners van Bar Botaniek, waarbij een eventuele verwerking gebeurt onder de controle van Bar Botaniek in het kader van de hierboven uiteengezette doelen. Deze derden zullen te alle tijde verbonden zijn aan dezelfde privacy-verplichtingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verzorging van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

In geval van verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van Bar Botaniek, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bovenstaande en Bar Botaniek zal deze informatie op uw verzoek niet langer verwerken.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te analyseren hoe websitebezoekers deze gebruiken.  Deze cookies zijn derde partij cookies.  Indien u wil voorkomen dat uw gegevens gebruikt worden via Google Analytics, kan u terecht op de webpagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Als u meer informatie wil over Google Analytics kan u terecht op deze webpagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Bewaartermijn

Bar Botaniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan welke op grond van de wet is vereist.  Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens Bar Botaniek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft altijd recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen. Bovenaan deze privacy policy staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

 

Wijziging privacy policy

Bar Botaniek kan haar privacy policy altijd wijzigen. Oudere versies van onze privacy policy zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.